Proces - Stap2 | Gewoon Toegankelijk

GewoonToegankelijk

Home >> Proces - Stap2 >>

Testen met Gewoon Toegankelijk 

Gewoon Toegankelijk toetst iedere (HTML en XHTML) pagina aan 14 WCAG 2.0 (AA) criteria. Een toets kan 4 verschillende uitkomsten hebben; een pagina voldoet aan het criterium (de pagina is goedgekeurd), een pagina voldoet niet aan het criterium (de pagina is afgekeurd), het criterium is niet van toepassing op de pagina en een pagina moet nader onderzocht worden om een uitspraak te kunnen doen over het criterium. In stap 4 'Verbeteren' kunt u een lijst met alle pagina's downloaden die afgekeurd zijn op één of meerdere criteria. 

Pre-conditietests

Van de 14 criteria worden er voor 4 criteria (1.2.1, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4) alleen pre-conditietests uitgevoerd. Met een pre-conditietest wordt uitsluitend getoetst of een element op een pagina aanwezig is, niet of de pagina voldoet aan het criterium. Een toets kan maar 2 uitkomsten hebben; het criterium is niet van toepassing op de pagina en een pagina moet nader onderzocht worden om een uitspraak te kunnen doen over het criterium. 

Beperkingen van een automatische test

In het ideale geval zou een website automatische getoetst worden op alle 38 WCAG 2.0 AA criteria. Helaas zijn niet voor alle criteria automatische testen beschikbaar. Gewoon Toegankelijk geeft dus slechts een indicatie van de toegankelijkheid gebaseerd op de criteria die wel beschikbaar zijn als automatische test. Wilt u weten of uw website voldoet aan alle 38 WCAG 2.0 AA criteria, dan kunt u een conformiteitstoets uit laten voeren door een expert.

In de onderstaande grafiek wordt getoond welke 38 WCAG 2.0 AA criteria worden ondersteund met automatische testen door Gewoon Toegankelijk.

Principe 1
Waarneembaar
Principe 2
Bedienbaar
Principe 3
Begrijpelijk
Principe 4
Robuust
Verbindingslijnen met een proportionele dikte tussen de tabel met de 4 WCAG principes die hiervoor genoemd werd (bestaand uit 48 criteria) en de 14 geteste citeria (die in de tabel hiern genoemd worden) en de resterende niet geteste criteria die daarna volgen.
1.1.1 Niet-tekstuele content Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om elementen die niet in normale tekst worden weergegeven op de website van een afdoende alternatief te voorzien. Onder niet-tekstuele content vallen:

 • Afbeeldingen,
 • Afbeeldingen waarin tekst is opgenomen, CAPTCHA3-elementen,
 • Video of audio, Andere vormen van zintuiglijke media4,
 • en invoerelementen zoals knoppen, of links die zijn opgemaakt met een afbeelding.

3 CAPTCHA: Een CAPTCHA is een methodiek waarbij de gebruiker een extra handeling moet verrichten om aan te tonen dat de gebruiker een mens is en geen geautomatiseerd proces is om bijvoorbeeld spam te plaatsen. Hier wordt vaak een afbeelding van tekst voor gebruikt waarbij de gebruiker de tekst moet overtypen in een invoerveld.

4 Zintuiglijke media: Onder zintuiglijke media vallen mediavormen die gebruik maken van de zintuigen zoals bijvoorbeeld zicht of gehoor van de gebruiker.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) Level(A)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat audio of video die op de website worden getoond een tekstalternatief hebben voor mensen die niet gebruik kunnen maken van de audio of video. Dit succescriterium sluit niet uit dat het bestand moet worden voorzien van audiodescriptie en/of ondertiteling.

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om video of audio die vooraf is opgenomen en wordt gepubliceerd op de pagina ook beschikbaar te maken voor doven en/of slechthorenden. Ook is ondertiteling in het geval van audio belangrijk voor mensen met een taalbeperking, en vaker nog is juist het visuele beeldmateriaal van meerwaarde voor deze groep gebruikers. De doelgroep van doven, slechthorenden en mensen met een taalbeperking bestaat uit ongeveer 2.6 miljoen Nederlanders. Door de inhoud van audio en video in tekst beschikbaar te maken hebben doven en slechthorenden toegang tot dezelfde informatie als de overige gebruikers.

De titel van dit succescriterium doet vermoeden dat het alleen voor mensen met een beperking van toepassing is. Dat is niet waar; voor iedereen die reist met de trein en moet werken in een stiltecoupé maakt ondertiteling mogelijk de video alsnog goed te ervaren.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) Level(A)

Dit succescriterium hangt nauw samen met succescriterium 1.2.5, dat gaat over audiodescriptie. Succescriterium 1.2.5 is een succescriterium op niveau AA, en is daarmee eigenlijk de overtreffende trap van dit succescriterium dat een alternatief vraagt voor de context van een video.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) Level(AA)

Dit succescriterium is bedoeld om video of audio die live wordt uitgezonden beschikbaar te maken voor doven, slechthorenden en mensen met een taalbeperking. Deze doelgroep bestaat uit ongeveer 2.6 miljoen Nederlanders.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) Level(AA)

Dit succescriterium is bedoeld om video of audio die vooraf is opgenomen en wordt gepubliceerd op de pagina ook beschikbaar te maken voor mensen met een visuele beperking. Met audiodescriptie wordt de context van het audio- of videofragment duidelijk gemaakt aan gebruikers die deze context niet kunnen waarnemen.

Audiodescriptie is niet in alle audio- en videofragmenten nodig, en moet per fragment worden afgewogen. Een voorbeeld: Het videofragment is een interview tussen twee mensen. Het interview vindt plaats in een afgesloten ruimte zonder achtergrondgeluid. De twee mensen stellen zich aan het begin van de video voor, en zijn om en om aan het woord. In dit geval is er geen verdere context nodig om het interview zonder beeld te beluisteren. Audiodesciptie is dan niet nodig.

1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen) Level(AAA)
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen) Level(AAA)
1.2.8 Mediumalternatief (vooraf opgenomen) Level(AAA)
1.2.9 Louter-geluid (live) Level(AAA)
1.3.1 Info en relaties Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om de informatie op een pagina op een goede manier in te delen. De juiste structuur en relaties tussen onderdelen op de pagina helpt gebruikers met diverse beperkingen te begrijpen hoe de pagina is ingedeeld. Deze structuur moet ook te begrijpen zijn wanneer de pagina niet gebruik maakt van de opmaak die door de eigenaar wordt geleverd. Soms gebruiken slechtzienden bijvoorbeeld een eigen stylesheet om informatie op een webpagina te kunnen lezen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om te garanderen dat de informatie op de pagina altijd op een logische manier wordt overgebracht op de gebruiker. Deze logische manier moet ook helder zijn wanneer de gebruiker een eigen stylesheet inzet om de pagina te bekijken of wanneer de gebruiker een screenreader gebruikt.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om te voorkomen dat informatie afhankelijk is van zintuigen van een gebruiker. Ter illustratie: de voetgangerslichten bij een zebrapad zijn ook voorzien van een klikkend geluid zodat blinde voetgangers weten of ze wel of niet mogen oversteken. Op een pagina mag je er niet vanuit gaan dat een gebruiker de “groene” knop indrukt om een formulier te verzenden. Wanneer de gebruiker blind danwel slechtziend is kan hij deze knop niet op de juiste manier zien. Je kunt ook niet van een gebruiker verlangen dat hij bij het horen van een klokkengeluid een knop indrukt, omdat de gebruiker wellicht doof of slechthorend is. Er moet dus altijd interactie zonder zintuigen mogelijk zijn.

1.4.1 Gebruik van kleur Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om te voorkomen dat informatie op een pagina alleen op basis van kleur herkenbaar is. Je mag bijvoorbeeld niet alle producten die beschikbaar zijn in groen weergeven, en alle producten die niet op voorraad zijn in rood weergeven zonder dat hier een andere aanwijzing voor is. Je mag de kleuren wel gebruiken op deze manier, maar er moet een alternatieve manier zijn waarop het verschil duidelijk is voor de gebruiker.

1.4.2 Geluidsbediening Level(A)

Dit succescriterium gaat over het gebruik van geluid op een website. De gebruiker moet het geluid kunnen pauzeren of stoppen als het geluid automatisch start en langer dan drie seconden te horen is.

Gebruikers die de pagina gebruiken met een screenreader kunnen moeite hebben met het uitzetten van geluiden omdat de screenreader op basis van geluid de gebruiker helpt met navigeren door de pagina. Automatisch geluid is dus ten zeerste af te raden.

1.4.3 Contrast (minimum) Level(AA)

Dit succescriterium gaat over het contrast tussen voorgrondkleuren en achtergrondkleuren op een pagina. Met voorgrondkleuren en achtergrondkleuren bedoelen we bijvoorbeeld een zwarte letter op een witte achtergrond. Doordat deze kleuren een groot contrast hebben is dit voor iedereen goed leesbaar. Een lichtgrijze letter op een witte achtergrond heeft een veel lager contrast. Een lager contrast kan beperkingen opleveren voor slechtzienden en kleurenblinden, maar ook voor gebruikers op een computer met een ouder beeldscherm. Oudere beeldschermen zijn over het algemeen slechter in het weergeven van kleur. Een mogelijk gevolg is dan dat lichtgrijze tekst helemaal niet meer zichtbaar is.

Voor dit succescriterium bestaan een aantal uitgangspunten:

 • De contrastwaarde wordt gemeten op basis van het formaat van een letter. Dit formaat wordt berekend op basis van de puntgrootte van het lettertype. De puntgrootte is een ander meeteenheid dan een pixel of een em . De puntgrootte is afhankelijk van de instelling op de computer van de gebruiker, en is ruwweg gelijk aan 120% (14-punts) of 150% (18-punts) van de standaardgrootte van een letter. Hierbij wordt uitgegaan dat de standaard lettergrootte 100% is.
 • Tekst weergegeven is ten minste 14-punts vetgedrukt, of 18-punts normaal weergegeven moet een minimale contrastwaarde van 3:1 hebben.
 • Tekst die kleiner is weergegeven dan 14-punts vetgedrukt of 18-punts normaal weergegeven moet een minimale contrastwaarde van 4,5:1 hebben.
 • Voorgrondkleur en achtergrondkleur zijn beide ingevoerd. Dit laatste uitgangspunt wordt vaak vergeten. Een voorbeeld:
  • De voorgrondkleur van tekst op een pagina is vastgesteld. Deze kleur is zwart. De achtergrondkleur (de achtergrondkleur van het

Dit succescriterium wordt soms niet gehaald omdat er achtergrondafbeeldingen worden gebruikt. Een voorbeeld:

Er wordt zwarte tekst op een witte achtergrond gebruikt. Een gedeelte van de tekst is geplaatst over een achtergrondafbeelding met horizontale grijze lijnen. De kleur grijs heeft onvoldoende contrast met de zwarte letters. Het risico hierbij is dat letters zoals de ‘F’ worden gezien door een gebruiker als de letter ‘E’. Dit moet worden voorkomen.

Je kunt de contrastwaarde zelf berekenen met behulp van een contrastwaarde hulpmiddel. De simpelste versie is http://leaverou.github.com/contrast-ratio/. In dit hulpmiddel kun je twee kleuren opgeven. Je krijgt dan direct de contrastwaarde te zien.

1.4.4 Herschalen van tekst Level(AA)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat gebruikers met een visuele beperking het formaat van tekst op de pagina kunnen aanpassen. Zonder dat de inhoud van de pagina onzichtbaar wordt of niet goed leesbaar wordt. De tekst moet tweemaal zo groot kunnen worden gemaakt. Dit betekent concreet dat tekst die normaal is weergegeven in 1.2em (12 pixels in normale toestand) moet kunnen worden vergroot tot 2,4 em (24 pixels in normale toestand).

De meeste browsers ondersteunen het vergroten van de website tot 200%. Vaak kun je dan instellen of je alleen tekst wilt schalen of de gehele pagina. In oudere browsers wordt dit niet goed ondersteund. Je mag hier niet van uitgaan.

Dit succescriterium wordt vaak niet gehaald omdat onderdelen van de pagina een vaste hoogte hebben. Op het moment dat de tekst dan wordt vergroot past de tekst niet langer in dit onderdeel en klopt de weergave niet meer.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst Level(AA)

If the technologies being used can achieve the visual presentation, text is used to convey information rather than images of text except for the following:

1.4.6 Contrast (versterkt) Level(AAA)
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid Level(AAA)
1.4.8 Visuele weergave Level(AAA)
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering) Level(AAA)
2.1.1 Toetsenbord Level(A)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat alle inhoud van een pagina bereikbaar is met behulp van alleen een toetsenbord. Op deze manier hebben gebruikers die geen muis (kunnen) gebruiken toegang tot dezelfde informatie als de overige gebruikers.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat informatie alleen bereikbaar is wanneer de gebruiker met een muis over een element beweegt. Dat is niet erg, maar wanneer de gebruiker met een toetsenbord dit element benadert, moet de informatie ook verschijnen.

Een ander probleem dat vaak voorkomt is dat elementen op de pagina moeten worden versleept met de muis om de juiste informatie te bereiken. Een voorbeeld van zo een toepassing is het gebruik van kaarten. Dit gebeurt vaak met behulp van Google Maps of Bing Maps, maar er zijn ook diverse leveranciers in Nederland die kaartfunctionaliteiten aanbieden.

Op het moment van schrijven, medio 2013, zijn er geen kant-en-klare oplossingen voor geo-informatie, die voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Een toepassing die wel voldoet, en ook is getoetst door een van de drie toetsingsinstellingen, is te vinden op https://github.com/geozet/geozet. Dit is echter geen kant-en-klare oplossing. Er zijn diverse partijen bezig met het ontwikkelen van toegankelijke en kant-en-klare oplossingen. Op het moment dat hier voldoende over bekend is, zal dit document worden aangepast.

Tot dat moment volstaat het toepassen van een kaarten applicatie, zo lang de informatie die wordt getoond op de kaart ook in tekst wordt aangeboden. Op het moment dat er 1 of meerdere goede oplossingen voor het tonen van geo-informatie ben je verplicht ook de geo-informatie op de website te laten voldoen aan dit succescriterium.

2.1.2 Geen toetsenbordval Level(A)

Dit succescriterium voorkomt dat gebruikers niet voorbij elementen op de pagina kunnen navigeren. Dit gebeurt soms als er plugins worden gebruikt zoals Flash, Silverlight of Java. Zelfs als de applicatie waarvoor de plugin nodig is kan worden bestuurd met het toetsenbord kan de gebruiker soms niet uit de toepassing navigeren om de rest van de pagina te gebruiken. De gebruiker zou dan met een muis buiten de toepassing moeten klikken. Omdat niet iedere gebruiker een muis kan gebruiken moet dit ook met alleen een toetsenbord mogelijk zijn.

2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) Level(AAA)
2.2.1 Timing aanpasbaar Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om gebruikers voldoende tijd te geven content te kunnen begrijpen en te gebruiken. Dit kan op een aantal manieren mis gaan:

 • Een formulier maakt gebruikt van een “sessie”. Deze sessie heeft een maximum verwerkingstijd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het bestellen van kaarten voor concerten. Niet iedere gebruiker kan het formulier invullen binnen de maximale verwerkingstijd.
 • Op de pagina wordt gebruikt gemaakt van een carrousel. Deze carrousel toont iedere 10 seconden een ander onderwerp. Voor vrijwel alle gebruikers is 10 seconden meer dan voldoende. Maar voor een hoop gebruikers kan dit ook voor problemen zorgen. Denk aan laaggeletterden, dyslectici en mensen met een visuele of fysieke beperking. Dit gaat om miljoenen Nederlanders.
 • De pagina heeft een onderdeel dat automatisch ververst. In de praktijk wordt dit bijvoorbeeld gebruikt voor social-media doeleinden. Hierdoor verandert de content van dit onderdeel om de zoveel seconden of minuten, zonder dat de gebruiker hier invloed op kan uitoefenen. Dat kan betekenen dat gebruikers onvoldoende tijd hebben de content te lezen.

Er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan als de maximum verwerkingstijd langer is dan 20 uur. Soms is er sprake van een real-time aanpassing van content. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een veiling. Er is dan ook geen aanpassing nodig.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen Level(A)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat gebruikers geen last hebben van onderdelen van de pagina die knipperen, flitsen of bewegen. Net als succescriterium 2.2.1 heeft dit betrekking op content die automatisch verandert.

2.2.3 Geen timing Level(AAA)
2.2.4 Onderbrekingen Level(AAA)
2.2.5 Herauthentisering Level(AAA)
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde Level(A)

Dit succescriterium voorkomt dat gebruikers die lichtgevoelig zijn toevallen krijgen door de inhoud van een pagina. Daarom mag je niet meer dan 3 flitsen binnen 1 seconde gebruiken. Er is een uitzondering voor onderdelen die een beperkt gedeelte van een pagina in beslag nemen.

2.3.2 Drie flitsen Level(AAA)
2.4.1 Blokken omzeilen Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor snelle navigatiemogelijkheden voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders. Als bijvoorbeeld op iedere pagina binnen een website boven in de broncode de navigatie wordt herhaald, moet een gebruiker met een screenreader op iedere pagina voorbij deze navigatie klikken met zijn toetsenbord.

2.4.2 Paginatitel Level(A)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat iedere pagina een unieke en logische titel heeft. Op die manier begrijpen gebruikers snel waar de pagina over gaat.

2.4.3 Focus volgorde Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor een logische navigatievolgorde binnen de pagina. Het succescriterium voorkomt dat gebruikers met een screenreader of een schermvergroting in verwarring raken. De focus volgorde is de logische volgorde wanneer de gebruik met de tab-toets door de pagina navigeert. Deze focus volgorde moet gelijk zijn aan de visuele volgorde van de pagina. De visuele volgorde is op een Nederlandstalige pagina van linksboven naar rechtsonder.

2.4.4 Linkdoel (in context) Level(A)

Dit succescriterium is bedoeld om zeker te zijn dat het doel van een link logisch is. Ook als je de link zonder de omliggende content krijgt voorgelezen. Een linktext als “Klik hier” of “lees verder” is niet duidelijk, als je de pagina bekijkt zonder visuele context. “Klik hier voor meer informatie over toegankelijkheid” of “Lees verder over toegankelijkheid” zijn wel duidelijke omschrijvingen.

2.4.5 Meerdere manieren Level(AA)

Dit succescriterium zorgt voor een consistentie en heldere navigatie op iedere pagina binnen de website. De manier van navigeren moet aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Daarom wordt gesproken over meerdere manieren waarop de gebruiker kan navigeren.

2.4.6 Koppen en labels Level(AA)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat onderdelen van de content voorspelbaar zijn op basis van een paragraaftitel, een kopregel (<h1>tot en met<h6>) of een <label>-element.

2.4.7 Focus zichtbaar Level(AA)

Any keyboard operable user interface has a mode of operation where the keyboard focus indicator is visible.

2.4.8 Locatie Level(AAA)
2.4.9 Linkdoel (alleen link) Level(AAA)
2.4.10 Paragraafkoppen Level(AAA)
3.1.1 Taal van de pagina Level(A)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat de taal van de pagina is bepaald. Op deze manier kan ondersteunende software de taal van de pagina begrijpen en bijvoorbeeld de juiste stem selecteren voor het voorlezen van een pagina.

3.1.2 Taal van onderdelen Level(AA)

Dit succescriterium zorgt ervoor dat onderdelen van een pagina die zijn weergegeven in een andere taal dan de standaard taal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1) herkenbaar zijn. De herkenbaarheid is belangrijk voor bijvoorbeeld screenreaders of andere ondersteunende software.

3.1.3 Ongebruikelijke woorden Level(AAA)
3.1.4 Afkortingen Level(AAA)
3.1.5 Leesniveau Level(AAA)
3.1.6 Uitspraak Level(AAA)
3.2.1 Bij focus Level(A)

Dit succescriterium voorkomt onverwachte veranderingen wanneer een gebruiker met een toetsenbord of muis een element op de pagina benaderd. Het gaat bij dit succescriterium om de focus op elementen, en dus niet het klikken op elementen. Het klikken op elementen wordt beschreven in succescriterium 3.2.2.

3.2.2 Bij input Level(A)

Dit succescriterium voorkomt onverwachte veranderingen wanneer een gebruiker een element op de pagina bedient.

3.2.3 Consistente navigatie Level(AA)

Dit succescriterium is zeer eenvoudig te halen. Het succescriterium zorgt ervoor dat navigatie op iedere pagina binnen een website op dezelfde plek in de broncode staat, en in dezelfde volgorde voorkomt. Dit is vaak al geregeld bij gebruik van een CMS.

3.2.4 Consistente identificatie Level(AA)

Dit succescriterium zorgt voor logica binnen een website. Door elementen op iedere pagina op dezelfde manier te plaatsen en vorm te geven zijn ze herkenbaar voor gebruikers. Het gaat om elementen in formulieren (zoals <label>-elementen), naamgeving van elementen en tekstalternatieven voor afbeeldingen. Je mag niet op de ene pagina de zoek-knop de tekst ‘zoeken’ meegeven en op een andere pagina de tekst ‘vind hier het juiste document’ meegeven.

Over het algemeen wordt dit succescriterium opgelost door het gebruik van een CMS. Door het CMS worden veelvoorkomende onderdelen op dezelfde manier getoond op alle pagina’s binnen de website.

3.2.5 Verandering op verzoek Level(AAA)
3.3.1 Fout identificatie Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor goede feedback aan gebruikers. Als de gebruiker bijvoorbeeld een formulier niet goed heeft ingevuld, moet worden aangegeven welke velden niet goed zijn ingevuld. Deze feedback moet in ieder geval in tekst worden aangegeven, en mag in combinatie met kleur of afbeeldingen worden getoond.

3.3.2 Labels of instructies Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor gebruiksvriendelijke en bruikbare formulieren voor de gebruiker. Door vooraf aan te geven welke gegevens moeten worden ingevuld, en hoe deze gegevens er moeten uitzien, is het invullen van het formulier voor alle gebruikers gemakkelijker. En door in formulieren de juiste opmaak te gebruiken kunnen screenreaders het formulier goed voorlezen.

3.3.3 Foutsuggestie Level(AA)

Dit succescriterium voorkomt onduidelijkheid als een gebruiker een formulier verkeerd of onvoldoende heeft ingevuld. Het succescriterium zorgt voor voldoende feedback.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) Level(AA)

Dit succescriterium voorkomt dat gebruikers fouten maken die niet zijn terug te draaien. Het zorgt daarmee voor een goede werking van formulieren waarbij de gebruiker belangrijke informatie invult die van wettelijk of financieel belang is. Wettelijke en financiele uitwisselingen van informatie kunnen natuurlijk grote gevolgen hebben.

3.3.5 Hulp Level(AAA)
3.3.6 Foutpreventie (alle) Level(AAA)
4.1.1 Parsen Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor een juist gebruik van elementen op de pagina. Dat zorgt ervoor dat de website in alle browsers en op alle platforms goed werkt.

4.1.2 Naam, rol, waarde Level(A)

Dit succescriterium zorgt voor een duidelijke status van elementen op de pagina voor de browsers en specifieke software die eventueel door de gebruiker wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld screenreaders, vergrotingsoftware en spraakherkerningssoftware. Een status kan de volgende betekenissen hebben:

 • Naam: Een tekstattribuut waarmee browsers of software het element kunnen herkennen en gebruiken. Dit kan een id-attribuut of een name-attribuut zijn.
 • Rol: Een tekstattribuut dat een getal of een tekst kan bevatten waarmee browsers of software het element kunnen herkennen en gebruiken. Dit kan ook een role-attribuut zijn.
 • Waarde: Een attribuut waarmee elementen kunnen worden herkend door browsers en software. Dit kan bijvoorbeeld het value-attribuut zijn op een <option>-element. Op basis van deze status kunnen browsers en software terug geven aan de gebruiker waar op de pagina hij of zij zich bevindt, of wat er van de gebruiker wordt verwacht.